تاريخ روز : یکشنبه 10 مرداد 1395

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

اطلاعات عمومی 

 

((بسمه تعالي))                               مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت به نوبت دوم موکول شد. 


جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه از رسمیت قانونی برخوردار نگردید و به

 نوبت دوم موکول شد.

در این جلسه که بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ 31 تیرماه 1395 به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص دستورات جلسه(به شرح مندرج در آگهی دعوت به

 مجمع) برگزار شده بود به دلیل حضور تنها 6 درصد ازسهامدارن یا نمایندگان قانونی آنها از رسمیت قانونی لازم برخوردار نشد و بر ایناساس مقرر گردید 

هیات مدیره بانک وفق مقررات مربوطه نسبت به برگزاری مجمع نوبت دوم اقدام نماید.

گفتنی است، بانک تجارت از جمله بنگاه های اقتصادی مشمول قانون سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی است که در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 

1388 برای اولین بار سهام آن دربازار بورس عرضه گردید. سرمایه فعلی بانک بالغ بر 45 هزار و 700 میلیارد ریال میباشد و هم اینک 83 درصد سهام 

آن در مالکیت سهامداران غیر دولتی قرار دارد.

 اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی