تاريخ روز : سه شنبه 12 مرداد 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 مبلغ سود تقسیمی به سهامداران محترم در مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه

با عنايت به بند 3 نامه شماره 00/121384 مورخ  1400/04/26 بانك مركزي ج.ا.ا ، در خصوص توزيع سودنقدي حداكثربه ميزان10درصد 

سودخالص پس از تخصيص اندوخته ها و جبران زيان انباشته ، مجمع مصوب نمود مبلغ 672 ميليارد ريال (به ازاي هرسهم 3 ريال)بابت سود

سهام به سهامداران پرداخت گردد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه زمانبندی  پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1399/12/30بانک تجارت

سهامداران حقیقی

الف .سهـامدارانی کـه دارای حسـاب نزد یکی از شعب بانک تجارت بوده و مشخصـات حساب خود را در این سامانه اعـلام می نمایند از تاریخ  1400/05/20 به حساب ایشان  واریز می گردد

     ب .سهامدارانی که فاقد حساب نزد شعب بانک تجارت می باشندمی توانند از تاریخ 20 شهریور ماه سالجاری با مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور با به همراه داشتن کارت ملی سود خود را دریافت نمایند.


سهامداران حقوقی

از تاریخ 30 شهریور ماه سال جاری با ارسال درخـواست کتبی ، اعلام شمـاره حسـاب نزد بانک تجـارت یا شمـاره شبـا نـزد سایر بانکهـا و ارسـال مدارک مثبتـه (تصویر برابر با اصل آخـرین آگهی روزنامه رسمـی مربوط به آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای شرکت) به واحد امور سهام می توانند سود خود را دریافت نمایند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی